خطا و مشکلات پرینت سه بعدی

عدم اکسترود شدن ماده در ابتدای  پرینت

عدم اکسترود شدن ماده در ابتدای پرینت

روش های پولیش و پرداخت قطعات پرینت سه بعدی

روش های پولیش و پرداخت قطعات پرینت سه بعدی

قطره ای شدن مدل پرینت سه بعدی و رفع مشکل آن

قطره ای شدن مدل پرینت سه بعدی و رفع مشکل آن

تاب برداشتن قطعه پرینت سه بعدی و رفع مشکل آن

تاب برداشتن قطعه پرینت سه بعدی و رفع مشکل آن