مهندسی معکوس | طراحی سه بعدی | پرینت سه بعدی

فیلامنت abs

دمای مناسب پرینت سه بعدی در فیلامنت های مختلف

دمای مناسب پرینت سه بعدی در فیلامنت های مختلف

مقایسه چهار فیلامنت برتر پرینترهای سه بعدی FDM

مقایسه چهار فیلامنت برتر پرینترهای سه بعدی FDM

مشکلات فیلامنت پرینتر سه بعدی (خوردگی، اعوجاج)

مشکلات فیلامنت پرینتر سه بعدی (خوردگی، اعوجاج)

تمام شدن فیلامنت پرینتر سه بعدی

تمام شدن فیلامنت پرینتر سه بعدی

بخش دوازدهم : معرفی فیلامنت   امفورا amphora

بخش دوازدهم : معرفی فیلامنت امفورا amphora

بخش یازدهم : معرفی فیلامنت TPC

بخش یازدهم : معرفی فیلامنت TPC

بخش پنجم : فیلامنت PET

بخش پنجم : فیلامنت PET

بخش سوم : فیلامنت ABS

بخش سوم : فیلامنت ABS

بخش اول : فیلامنت PLA

بخش اول : فیلامنت PLA

مقایسه فیلامنت ABS و PLA

مقایسه فیلامنت ABS و PLA

بخش دوم : فیلامنت TPU

بخش دوم : فیلامنت TPU

آشنایی با فیلامنت رسانای الکتریکی Conductive

آشنایی با فیلامنت رسانای الکتریکی Conductive

مشاوره رایگان