خدمات پرینت سه بعدی تهران

مسیر نازل مسدود شده است

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

در حالتی که چیزی پرینت نمیشه

nozzle close to bed

نازل به هیت بد چسبیده

nozzle close to heat bed
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

فیلامنت دستگاه تموم شده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران
خدمات پرینت سه بعدی تهران

نازل از هیت بد فاصله گرفته

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

خوردگی و اعوجاج در فیلامنت

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

فیلامنت شکسته

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

قطعه ظاهر خوبی ندارد ....

خدمات پرینت سه بعدی تهران

پای فیل ، کشیده شدن لایه کف به سمت بیرون

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

افتادگی لایه، شکاف، گود در نواحی معلق

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

اولین لایه ظاهر خوبی ندارد

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران
خدمات پرینت سه بعدی تهران

فاصله بین پرشوندگی و قطعه وجود دارد

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

قطعه به خوبی پر نشده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

تاب برداشتن قطعه

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران
خدمات پرینت سه بعدی تهران

جزئیات به خوبی چاپ نشده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

لبه های قطعه کامل بهم نچسبیده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

پرشوندگی ار بیرون قطعه معلومه

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران
خدمات پرینت سه بعدی تهران

تزریق بیش از حد اکسترودر

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

روی سطح خراش افتاده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

موج روی قطعه افتاده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران
خدمات پرینت سه بعدی تهران

بعضی از لایه های چاپ نشده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

قطعه دفورم شده ، حالت ذوب شوندگی

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

تزریق پایین اکسترودر

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران
خدمات پرینت سه بعدی تهران

رشته ای شدن

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

حفره در لایه های بالا

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

در حین چاپ ، قطعه کج چاپ میشه

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران
خدمات پرینت سه بعدی تهران

سطح لایه ضعیف بالای ساپورت

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

جا به جا شدن لایه ها در بالا و پایین

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

عدم تطابق اندازه هندسی مدل سه بعدی با قطعه

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران
خدمات پرینت سه بعدی تهران

خطای آویزان شدن

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

لایه چینی به خوبی صورت نگرفته

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

ترک در قطعات با ارتفاع زیاد تشکیل شده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

قطعه در حین چاپ بهم میریزه

خدمات پرینت سه بعدی تهران

ساپورت بهم میریزه

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

قطعه جدا شده از هیت بد

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
خدمات پرینت سه بعدی تهران

نازل حین چاپ متوقف میشه

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید