فهرست مطالب

اکسترود کردن مایع اولیه

CARTESIAN / POLAR

DELTA / SCARA

۲٫ VAT Photopolymerization

جامد کردن رزین مایع فتو پلیمر

SLA

MSLA

CDIP

۳٫ Powder Bed Fusion

ذوب کردن بستر

SLM / DMLS

SLS

EBM

MJF

۴٫ Directive Energy Deposition

انتقال انرژی مستقیم

LENS

EBAM

۵٫ POLY JET

MATERIAL JETTING

جت کردن متریال

MJ

NanoParticle Jetting

بایندر جت

۷٫ SHEET LAMINATION

اتصال با ورق

Ultrasonic Additive Manufacturing UAM