معرفی 29 نرم افزار رایج در دنیایی طراحی و مدلسازی

نرم افزار طراحی:

سطح :

سیستم عامل:

فرمت :

1.    3D Builder

آسان

Windows, Windows Mobile, Xbox One, Windows

3mf, obj, ply, STL

2.    3D Slash

آسان

Windows, macOS, Linux, Raspberry Pi or Browser

3dslash, obj, STL

3.    BlocksCAD

آسان

Browser

dxf, off, STL, scad

4.    Leopoly

آسان

Browser

stl, obj

5.    LibreCAD

آسان

Windows, macOS and Linux

dxf, pdf, svg

6.    MagicaVoxel

آسان

Windows, macOS

2d, iso, mc, obj, ply, qb slab, vox, xraw

7.    SculptGL

آسان

Browser

obj, ply, sgl, STL

8.    Smoothie 3D

آسان

Browser

obj, STL, vrml

9.    Tinkercad

آسان

Browser

obj, svg, STL, 123dx, 3ds, c4d, mb

10. Wings 3D

آسان

Windows, macOS and Linux

3ds, fbx, obj, STL, dae, lwo, wrl, rwx, wrl, x, xml

11. Antimony

متوسط

macOS, Linux

STL

12. Art of Illusion

متوسط

Windows, macOS and Linux

obj, pov, wrl

13. eMachineShop

متوسط

Windows

STL, stp, dxf

14. FreeCAD

متوسط

Windows, macOS and Linux

STL, step, iges, obj, dxf, svg, scad, iv, ifc, FCstd

15. Fusion 360

متوسط

Windows, macOS

STL, obj, catpart, dwg, dxf, f3d, igs, pdf, sat, sldprt, stp

16. Meshmixer

متوسط

Windows, macOS and Linux

STL, amf, mix, obj, off

17. QCAD

متوسط

Windows, macOS and Linux

dwg, dxf, dwf, pdf, svg

18. Sculptris

متوسط

Windows, macOS

obj, goz

19. SelfCAD

متوسط

Browser

STL, obj, mtl, ply, dae

20. SolveSpace

متوسط

Windows, macOS and Linux

dxf, eps, pdf, svg, hpgl, obj, step, STL

21. SketchUp Free

متوسط

Browser

stl, png, skp

22. Vectary

متوسط

Browser

obj, STL, OBJ, gITF

23. Blender

سخت

Windows, macOS and Linux

STL, 3ds, dae, fbx, dxf, obj, x, lwo, svg, ply, vrml, blend

24. BRL-CAD

سخت

Windows, macOS, Linux, Solaris and BSD

dxf, iges, STL vrml, x3d

25. DesignSpark

سخت

Windows

rsdoc, dxf, ecad, idf, idb, emn, obj, skp, STL, iges, step

26. Houdini

سخت

Windows, macOS, and Linux

geo, clip

27. nanoCAD

سخت

Windows

STL, sat, step, igs, iges, sldprt, 3dm, dae, dfx, dwg, dwt, pdf, x_t, x_b, xxm_txt, ssm_bin

28. Onshape

سخت

Windows, macOS, Linux and Browser

sat, step, igs, iges, sldprt, STL, 3dm, dae, dfx, dwg, dwt, pdf, x_t, x_b, xxm_txt, ssm_bin

29. OpenSCAD

سخت

Windows, macOS and Linux

STL, dxf, off, scad, amf

هر چند نرم افزار های دیگری catia solidwork  نیز در این صنعت جای بزرگی دارند ولی در سایت های مرجع از این نرم افزارهای اسمی برده نشده

صفحه اول

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید